Prinsipper for personlig databehandling

Kjære kunde,

La oss informere deg om hvordan Easy Software (heretter også referert til som "vi" eller "vårt firma") behandler dine personlige data i forbindelse med tilbud, avslutning, levering og vedlikehold av selskapets produkter og tjenester.

Formålet med prinsippene er å gi deg informasjon om de personlige personopplysningene vi samler inn, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilken hensikt vi bruker dem til, som vi kan gi data til, hvor du kan få informasjon om dine personlige data vi behandler, eller hva er dine individuelle rettigheter med hensyn til beskyttelse av personopplysninger.

Les derfor innholdet i disse prinsippene. Vi vil gjerne svare på noen av dine spørsmål i noen av våre avdelinger på Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Generell informasjon

Vårt firma er underlagt ulike lovbestemte forpliktelser vedrørende behandling av klient personopplysninger som vi må overholde, spesielt med hensyn til oppfyllelse av våre kontraktsforpliktelser eller utøvelse av offentlig myndighet. I denne forbindelse vil vi ikke kunne tilby våre produkter og tjenester i det hele tatt uten å bli gitt dine personlige data. Vi behandler også personopplysninger fra kunder utover rammen av våre lovbestemte forpliktelser med hensyn til kundeservice, og å adressere deg med målrettede tilbud på produkter og tjenester. Vi trenger ditt samtykke til å gjøre dette. Hvis du velger å ikke gi samtykke i disse tilfellene, kan våre produkter eller tjenester som er angitt, være begrenset eller på annen måte justert, avhengig av omfanget av dataene vi har rett til å behandle. Hver klient er informert om omfanget av begrensninger eller justeringer.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gjelder all informasjonen heri også for behandling av personopplysninger for potensielle kunder, det vil si personer med hvem vi er i kontakt med, men har ennå ikke etablert et kontraktsforhold, samt tidligere kunder. Informasjonen i dette dokumentet gjelder også i rimelig grad for behandling av personopplysninger fra andre personer, med hensyn til hvem Selskapet har visse forpliktelser, eller med hvem Selskapet er i direkte kontakt uten å ha kontraktforhold med dem ( for eksempel representanter for juridiske personer).

1.1. Personlige databehandlingsprinsipper

Som en del av behandlingen av dine personlige data respekterer vi toppstandarder for personlig databeskyttelse og overholder spesielt følgende prinsipper:

(a) Vi behandler alltid dine personlige data for et klart og forståelig definert formål, ved hjelp av definerte midler, på en bestemt måte, og bare for en tid som er nødvendig med hensyn til formålet; Vi behandler kun nøyaktige personopplysninger for klienter og sørger for at behandlingen deres tilsvarer og er nødvendig for det definerte formål.

(b) Vi beskytter og behandler dine personopplysninger på en måte som sikrer høyest mulig sikkerhet for dataene og forhindrer uautorisert eller utilsiktet tilgang til klientens personopplysninger, deres modifikasjon, ødeleggelse eller tap, uautoriserte overføringer, annen uautorisert behandling eller annet misbruk;

(c) Vi informerer deg alltid tydelig om behandling av dine personopplysninger og dine rettigheter til å motta presis og fullstendig informasjon om forholdene til slik behandling samt dine andre relaterte rettigheter;

(d) Ved vårt selskap følger vi til tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som matcher alle mulige farer; Alle personer som kommer i kontakt med kundens personopplysninger, er forpliktet til å ta konfidensiell informasjon som er oppnådd i forbindelse med behandling av slike opplysninger.

2. Informasjon om behandling av personopplysninger

2.1. Informasjon om administratoren

Administratoren av dine personlige data er vårt firma, dvs. Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia, ID: 08960980

2.2. Formål og juridisk grunnlag for behandling

2.2.1. Behandling av personopplysninger uten ditt samtykke

Dette gjelder vanligvis situasjoner der du er forpliktet til å utlevere visse personopplysninger til oss som en betingelse for å gi oss ditt produkt eller vår tjeneste, eller hvor vi har rett til å behandle dine personlige opplysninger som er oppnådd ellers.

(a) I henhold til loven har vi rett til å behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke til følgende formål med å overholde våre lovbestemte forpliktelser, spesielt:

(i) Overholdelse av lovbestemte opplysninger til offentlige myndigheter

(ii) overholdelse av arkiveringsforpliktelser.

(b) Konklusjon eller utførelse av en kontrakt med deg.

(c) Beskyttelse av rettigheter og interesser som er beskyttet ved lov, særlig med hensyn til løsning av alle tvister, spesielt med tanke på domstol eller andre tvister.

2.2.2. Behandling av personopplysninger med samtykke

Dette gjelder spesielt situasjoner der du frivillig er enig i at vi behandler de medfølgende eller på annen måte ervervede personopplysninger. Ikke å gi ditt samtykke kan være en grunn som forhindrer vårt firma i å levere bestemte produkter eller tjenester eller tvinge det til å justere tilgjengeligheten, omfanget eller betingelsene for produkter og tjenester som tilbys.

Basert på ditt samtykke behandler vårt firma dine personlige data for følgende formål:

(a) kundeservice; Dette er aktiviteter som ikke står for kontraktsutførelse eller annet juridisk rammeverk for personlig databehandling, og omfatter følgende: (i) markedsundersøkelser, (ii) overvåking av klientaksjoner på selskapets nettside i forbindelse med tilbudt tjenester ( Derfor gjelder ikke dette formålet med bare oppkjøp av informasjon om handlinger av besøkende til selskapets nettside i form av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor i artikkelen om elektroniske kommunikasjonsmidler og mobilapplikasjoner);

(b) tilbud av produkter og tjenester; Spesielt omfatter dette distribusjon av informasjon, tilbud av produkter og tjenester fra vårt firma og andre parter, inkludert produkt- og tjenestetilbud som er rettet mot bestemte kunder, alt via ulike kanaler, for eksempel via post, elektroniske midler (inkludert elektronisk post og meldinger sendt til mobilenheter via et telefonnummer), eller via telefon, via en nettside. I disse tilfeller har selskapet i en viss grad også rett til å tilby produkter og tjenester til kunder uten å få samtykke til det; Hvis det følger av loven, vil du bli informert i denne forbindelse om din rett til å uttrykke uenigheten med et eventuelt tilbud om produkter eller tjenester. I denne forbindelse kan dine personopplysninger også videresendes til tredjeparter med det formål å distribuere informasjon og tilby produkter og tjenester til slike tredjeparter. Flere detaljer er gitt nedenfor i disse prinsippene.

2.3. Omfanget av behandlede klient personopplysninger

Vårt firma behandler dine personopplysninger i en grad som nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene. Vi behandler spesielt kontakt- og identifikasjonsdata. Detaljert informasjon om omfanget av behandlede personopplysninger for klienter er angitt i vedlegg 1 til disse prinsippene.

2.4. Personlige databehandlingsmetoder

Metoden hvordan vårt firma behandler dine personlige data inkluderer både manuell og automatisert behandling, inkludert algoritmisk behandling, i selskapets informasjonssystemer.

Dine personopplysninger behandles hovedsakelig av ansatte i vårt selskap og, i den grad det er nødvendig, av tredjeparter. Før enhver formidling av dine personopplysninger til en tredjepart inngår vi alltid en skriftlig avtale med tredjepart, som inneholder de samme garantiene i forbindelse med personlig databehandling som vårt firma overholder i samsvar med lovens forpliktelser.

2.5. Mottakere av personopplysninger

Dine personopplysninger blir gjort tilgjengelig spesielt for våre firmaets ansatte i forbindelse med utførelsen av deres faglige oppgaver som krever arbeid med personopplysninger fra klienter, men kun i en grad som er nødvendig i det aktuelle tilfellet og i samsvar med alle sikkerhetsforanstaltninger.

I tillegg blir dine personopplysninger opplyst til tredjepart som deltar i behandlingen av personopplysninger fra våre firmaets kunder, eller slike personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for andre grunner i tråd med loven. Før enhver formidling av dine personlige opplysninger til en tredjepart inngår vi alltid en skriftlig avtale med tredjepart for å fastsette behandling av personopplysninger på en måte å inneholde samme garantier i forbindelse med personlig databehandling som følger av vårt selskap i tråd med sine lovbestemte forpliktelser.

2.5.1. I henhold til gjeldende lovgivning har vårt selskap rett, eller direkte, uten ditt samtykke, forpliktet til å avsløre dine personopplysninger til:

  • relevante statlige myndigheter, domstoler og rettshåndhevende myndigheter med det formål å oppfylle sine forpliktelser og med det formål å håndheve dommen
  • andre parter i en grad som er fastsatt ved lov, slik som til tredjeparter med det formål å samle våre fordringer fra kunder.

2.5.2. Med forbehold om ditt samtykke berettiger vi oss til å disponere med opplysninger som representerer personopplysningene i relevant grad, vi avslører også dine personlige opplysninger til Easy Software ltd. med det formål å distribuere informasjon, tilby produkter og tjenester fra vårt firma, beskyttelse av selskapets rettigheter og interesser og kundeservice.

2.6. Utlevering av personopplysninger til utenlandske land

Dine personopplysninger behandles på Tsjekkias og andre staters territorium i Den europeiske union hvor internasjonale gruppeselskaper sitter og som deler samme personvernstandard som Tsjekkia. Verken vårt firma eller enhetene som deltar i behandlingen av klientens personopplysninger, avslører personlige data fra klienter til land utenfor EU.

2.7. Termen for personopplysninger

Vårt firma behandlet personopplysninger av klienter bare for en tid som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Fra tid til annen vurderer vi eksistensen av behovet for å behandle visse personlige data som kreves for en bestemt hensikt. Når vi oppdager at dataene ikke lenger er nødvendige for noen av formålet, som de har blitt behandlet for, ødelegger vi dataene. Men med hensyn til visse formål med personlig databehandling har vi internt evaluert den vanlige bruksperioden for personopplysninger etter utløpet som vi mest nøye vurderer behovet for å behandle slike personopplysninger for det spesielle formål. I denne sammenhengen er det også at personopplysninger behandles med det formål:

(a) utførelsen av kontrakter behandles i løpet av kontraktsforholdet med klienten da er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år;

(b) tilbud av produkter og tjenester behandles i løpet av kontraktsforholdet; da er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år; Hvis personopplysninger blir avslørt i denne forbindelse til tredjeparter, er behandlingsperioden definert av tredjepart i samsvar med gjeldende lovgivning og regler som er angitt i disse prinsippene.

(c) kundeservice behandles i løpet av kontraktsforholdet med kunden; Da er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år.

2.8. Rett til å tilbakekalle samtykke

I disse prinsippene forsøkte vi å forklare hvorfor vi trenger dine personopplysninger, og at vi for visse formål bare kan behandle dem med ditt samtykke. Du er ikke forpliktet til å gi samtykke til vårt firma om å behandle dine personopplysninger, og du har også rett til å tilbakekalle ditt samtykke. På dette punktet vil vi gjerne minne om at vi også har rett til å behandle enkelte personopplysninger til bestemte formål uten ditt samtykke. Hvis du opphever samtykket ditt, vil vi avbryte behandlingen av de relevante personopplysningene for formål som krever det aktuelle samtykket. Vi kan imidlertid være berettiget eller til og med forpliktet til å behandle de samme personopplysningene til andre formål.

Hvis du nekter å gi eller tilbakekalle ditt samtykke, kan vi:

(a) Tilpass deretter tilgjengeligheten, omfanget eller betingelsene for våre produkter eller tjenester, eller

(b) nekte å forsyne deg med våre produkter eller tjenester når vi har oppdaget at slik samtykke er nødvendig for å levere produktet eller tjenesten på de fastsatte vilkårene.

Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger, vennligst henvis til et av våre avdelinger, send oss ​​et brev til Company, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via skjema på nettsidene til Easy Software.

2.9. Kilder til personopplysninger

Vi skaffer personopplysninger fra kunder spesielt fra:

(a) kundene direkte, for eksempel når de inngår kontrakter knyttet til selskapets produkter eller tjenester, og / eller indirekte, for eksempel ved bruk av selskapets produkter eller tjenester av kundene, eller som en del av å gjøre informasjon om selskapets produkter og tjenester tilgjengelig for kundene, for eksempel gjennom selskapets nettsider, etc .;

(b) potensielle kunder interessert i tjenester fra vårt selskap som en del av markedsføringsarrangementer og kampanjer;

(c) egne aktiviteter gjennom behandling og evaluering av andre personopplysninger fra kundene.

2.10. Retten til å be om tilgang til personopplysninger og beskyttelse av klientrettigheter

Hvis du ber oss om informasjon knyttet til behandlingen av dine personopplysninger, vil vi gi deg all informasjon om dataene vi behandler om deg uten unødig forsinkelse. For å gi denne informasjonen har vi rett til å kreve rimelig erstatning for kostnadene som oppstår for å gi informasjonen. Hvis du finner ut av eller tror at vårt firma eller en tredjepart som deltar i behandling av data behandler dine personlige data i strid med beskyttelsen av ditt privatliv og / eller i strid med loven, spesielt hvis dine personlige data er unøyaktige, kan du:

(a) be om forklaring fra vårt firma eller tredjepart som deltar i behandlingen av data;

(b) be om løsning av den defekte tilstanden; Spesielt kan du be om korrigering eller endring av personopplysningene. Hvis det er nødvendig, blir dataene midlertidig blokkert eller ødelagt.

Hvis vi finner din forespørsel lovlig, vil vårt firma eller tredjepart som deltar i behandlingen av data, fjerne den defekte tilstanden gratis og umiddelbart.

2.11. Firma som prosessor av personopplysninger

I enkelte tilfeller håndterer vårt firma også klientens personlige data ved godkjenning av en annen part (en annen administrator). Disse tilfellene inkluderer for eksempel samarbeid med Easy Software ltd., For tredjeparts produkter eller tjenester, eller samarbeid med tredjepart. For detaljerte opplysninger, er det alltid nødvendig å kontakte den aktuelle administratoren av personopplysninger, med mindre selskapet er autorisert til å gi opplysninger i det aktuelle tilfellet.

2.12. Elektroniske kommunikasjonsmidler og mobile applikasjoner

Som en del av kundeservice utvikler selskapet vårt teknologier for å la deg bruke moderne elektroniske kommunikasjonsmidler og mobile applikasjoner for å bruke selskapets produkter og tjenester. Disse inkluderer spesielt tjenester knyttet til bruk av internett, sosiale nettverk og ulike mobile applikasjoner.

Sosiale nettverk. Du kan også adressere oss gjennom ulike sosiale nettverk. Vi bruker spesielt disse kommunikasjonskanalene som markedsføringsverktøy; Våre produkter og tjenester leveres ikke via sosiale nettverk for øyeblikket.

Cookies. Vi bruker også informasjonskapsler når de leverer våre produkter og tjenester. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret i brukerens datamaskin etter at du har lagt inn et nettsted for første gang. Disse filene letter identifikasjon av måten besøkende arbeider med innholdet på nettstedet vårt, som hjelper oss med å forfølge en vennligere kommunikasjon med våre nettsider eller en mer effektiv markedsføring. Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på vår nettside.

2.13. prinsipper

Disse prinsippene er gyldige og effektive fra og med ___________. Den nåværende versjonen av prinsippene er publisert på selskapets nettside og er også tilgjengelig på våre avdelingskontorer.

Vedlegg 1 - Omfanget av behandlede personopplysninger

Identifikasjonsdata - disse inkluderer data som navn, etternavn, dato, e-post, telefonnummer, arbeidsgiver eller. representert selskap; for klienter som er fysiske personer - entreprenører, også identifikasjonsnummer og skatte-ID. Andre mulige identifikasjonsdata inkluderer for eksempel informasjon om IP-adressen til datamaskinen som brukes, og filer med spesifikke godkjenningsdata vi samtykker i å bruke

Kontaktdata - navn, etternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-postadresser eller andre lignende kontaktdata. Andre lignende kontaktdata kan være IP-adressen til brukt datamaskin og filer med spesifikke godkjenningsdata vi samtykker i å bruke.

I tilfelle du trekker inn en innsendt søknad om et produkt eller en tjeneste, behandler vi også søknadsfristen for tilbakekalling sammen med dataene som er oppgitt før tilbaketrekningen.

Data som oppstår ved utførelse av forpliktelser i henhold til kontrakter - avhengig av arten av det angitte produktet eller tjenesten, behandler vi informasjon relatert til det angitte produktet eller tjenesten. I denne kategorien behandler vi personopplysninger som kontraktsperiode, ________

Personopplysninger oppnådd i forbindelse med levering av våre produkter eller tjenester - disse inkluderer personopplysninger som er oppnådd under samspillet vårt. Spesielt inkluderer disse:

(i) data som tjener til å sikre kommunikasjon;

(ii) oversikt over ditt foretrukne kommunikasjonsspråk, uttrykt interesse for et produkt eller en tjeneste, dine investeringsstrategier eller dine spesifikke krav som er oppgitt til oss.

Prøv Easy Project i 30 dager gratis prøveversjon

Fulle funksjoner, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geoposisjon